Over de totstandkoming van deze agenda

Deze agenda biedt een raamwerk voor het multidisciplinair denken over KEM’s en inventariseert de belangrijkste categorieën van methoden die in de aanpak van missies en transities kunnen worden ingezet. Door de huidige stand van onderzoek (bestaande methodes) en de meest prangende onderzoeksvragen (kennislacunes) te presenteren, dient de agenda als basis voor onderzoeksprogrammering rondom de missies en als inspiratie voor onderzoeksvoorstellen waarin methodologische kwesties aan de orde komen.

De Topsector Creatieve Industrie lanceerde het concept van KEM’s, zoals dat gebruikt wordt binnen de ontwerpende disciplines, in haar KIA Creatieve Industrie 2018-2021. De afgelopen jaren is het concept van KEM’s door de (top)sectoren omarmd als een waardevolle aanvulling op de KET’s (Key Enabling Technologies) en een cruciale schakel in het proces van de aanpak van missies. Binnen de thema’s van het Missiegedreven Innovatiebeleid is er behoefte aan versterking van de kennis over en de ontwikkeling van nieuwe KEM's. De KEM’s zijn daarom opgenomen in de KIA Sleuteltechnologieën en ze spelen een prominente rol in de KIA’s van de missiethema’s. Deze laatste KIA ondersteunt de vier thema-KIA’s met onderzoek naar overkoepelende kennis en technologie die voor de missies in alle vier de thema’s relevant is. De KEM’s krijgen met deze positionering een vooraanstaande plek in de onderzoeksprogrammering voor de komende jaren. Ten behoeve van die programmering is voorliggende agenda opgesteld.

Omdat deze onderzoeksagenda in het kader van het Missiegedreven Innovatiebeleid is ontwikkeld, is gezocht naar een brede uitwerking van het concept van KEM's die recht doet aan alle vormen van sociaal-maatschappelijke innovatie. Op basis van een startdocument dat werd opgesteld door de initiatiefnemers, is een uitvraag opgestart waarbij een breed veld van Nederlandse wetenschappers uit de alfa-, beta- en gammawetenschappen is geconsulteerd over de wetenschappelijke stand van zaken en benodigd onderzoek naar KEM’s binnen hun diverse vakgebieden. De veelkleurige input die met deze uitvraag werd opgehaald, is door de auteurs verwerkt tot deze agenda.

Last updated